gopay_bannery-modre.png

 

visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png

mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png

ms_accpt_match_eps.png verified_by_visa-full-colour.png

Mastercard_SecureCode [Převedený].png

IN TIME

Služby v oboru PO a BOZP / BOZP

Zabýváme se řešením BOZP jako celku, zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru provozu, případně činnosti objednatele. V rámci dodávek vybavení BOZP jsme schopni dodávat základní bezpečnostní značení a dále osobní ochranné prostředky pro veškeré pracovní činnosti.

 • Zpracování dokumentace BOZP prevence rizik dle požadavku zákoníku práce
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro poskytování OOPP
 • Dokumentace k pracovním úrazům
 • Kontrolní a poradenská činnost prohlídky provozů a pracovišť
 • Stanovení rizikových pracovišť
 • Prověrky bezpečnosti práce
 • Spolupráce s orgány státní správy
 • Smluvní řešení problematiky BOZP
 • Bezpečnostní značení
 • Výstražné tabulky
 • Ohraničující pásy

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP

 • kontrola a vyhodnocení stavu dodržování obecně platných předpisů o BOZP, vypracování návrhu opatření, která by umožnila zadavateli splnit jejich požadavky - pravidelné preventivní prohlídky pracovišť
 • neprodlené upozornění na závady, které mohou ohrozit BOZP, jejich projednání s odpovědným pracovníkem objednatele a navržení potřebných preventivních opatření,
 • pomoc s evidencí pracovních úrazů a vyšetřováním jejich příčin,
 • vedení dokumentace BOZP,
 • vyhledávání a posuzování pracovních rizik,
 • zajišťování opatření k poskytování první pomoci,
 • zpracování traumatologických plánů a další dokumentace,
 • dle zhodnocení rizik vypracování seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek a hygienických prostředků, přidělovaných zaměstnancům,
 • zpracování harmonogramu revizí, kontrol a školení obsluh vyhrazených technických zařízení,
 • kontrola termínů specifických školení a zdravotních prohlídek,
 • vybavení pracovišť bezpečnostními tabulkami a materiálem BOZP,
 • zpracování interního předpisu - zakázané práce ženám a mladistvým,
 • zpracování interního předpisu - zabezpečení BOZP ve firmě,
 • vypracování bezpečnostních předpisů k obsluze jednotlivých zařízení,
 • spolupráce při prověrkách Státního odborného dozoru,
 • průběžné informování o nových předpisech BOZP,
 • poradenská činnost pro vedoucí pracovníky (osobně či telefonicky).

Školení a odborná příprava osob na úseku bezpečnosti

 • vypracování osnov pro předepsaná školení,
 • školení formou prezenčních kurzů,

odborná a speciální školení (školení práce ve výškách, školení řidičů, školení řidičů VZV atd.)